Экономико-правовой колледж Киевского кооперативного института бизнеса и права

Економіко-правовий коледж Київського кооперативного інституту бізнесу и права – вищий навчальний заклад І рівня акредитації.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Киеве

___________________________________

Коледж проводить підготовку молодших спеціалістів за такими спеціальностями:

Фінанси і кредит

Фінансисти відіграють надзвичайно важливу роль у суспільстві. Вони формують його життєздатність і потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством та державою в цілому завдань і цілей. Щодня ми вступаємо в безліч різноманітних відносин, важливе місце серед яких належить фінансам.

Товарознавство та експертиза в митній справі

Спеціалісти даного профілю володіють знаннями й уміннями з товарознавства сировини, матеріалів, засобів виробництва різних товарів та інших об’єктів експорту (імпорту), їх ідентифікації, сертифікації, експертизи.

Виробництво харчової продукції

В умовах розвитку країни зростає потреба в висококваліфікованих спеціалістах з виробництва харчової продукції. Сучасний технолог займається виробництвом найрізноманітніших страв, планує та приймає управлінські рішення. Технік-технолог вміє поєднувати теоретичні знання й практичні навички.

Ресторанне обслуговування

Ринковий ресторанний бізнес, до якого ми прагнемо, неможливий без якісно підготовленого фахівця, що знається на багатьох складових ресторанної справи.

Правознавство

Юрист – це спеціаліст-професіонал, який має фундаментальні та спеціальні правові знання, глибоко переконаний у винятковому призначенні права й законності для суспільства, кваліфіковано користується юридичним інструментарієм при розв’язанні юридичних проблем в ім’я захисту прав і законних інтересів громадян.

Оціночна діяльність

Фахівці з спеціальності “Оціночна діяльність” володіють знаннями та навичками з оцінювання проблем і тенденцій світового ринку у сфері біржової діяльності, фінансового стану підприємства, укладання договорів на брокерське обслуговування, обліку операцій з купівлі-продажу цінних паперів та інше.

Організація виробництва

Організація сучасного виробництва охоплює широке коло проблемних питань техніко-організаційного та економічного характеру, які вимагають нагального вирішення, тому економіка формує стійкий попит на фахівців, які досконало володіють методичними основами організації успішної роботи підприємства в умовах ринку, вміють поєднувати теоретичні знання й практичні навички ефективного ведення виробництва.

Маркетингова діяльність

Маркетолог – це провідний фахівець ринкової економіки. Життя будь-якого підприємства починається з маркетингу. Без знання його принципів неможливо розпочати та ефективно здійснювати підприємницьку діяльність. Вивчення ринку, його споживачів, товарів та послуг, дослідження умов, необхідних для забезпечення успішної роботи підприємства, – все це формує ринкову стратегію підприємства, оптимізує його діяльність і є основним змістом роботи маркетолога.

Економіка підприємства

Сучасна економіка формує стійкий попит на фахівців, які досконало володіють методичними основами організації успішної роботи підприємства в умовах ринку, вміють поєднувати теоретичні знання й практичні навички ефективного ведення господарства, застосовують сучасні форми організації праці й виробництва та впроваджують в практику роботи економічний механізм управління підприємством.

Діловодство

Організатор діловодства розробляє, впроваджує та забезпечує функціонування єдиного в організації технологічного процесу документування та роботи з документною інформацією, використовуючи сучасні автоматизовані технології. Фахівець з діловодства бере активну участь у постановці завдань проектування, експлуатації та вдосконалення новітніх інформаційних технологій, актуалізації баз і банків даних, що створюються із застосуванням комп`ютерної техніки.

Бухгалтерський облік

В умовах господарської самостійності підприємств значення бухгалтерської служби та облікової інформації помітно зростає. Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але й здійснює широку діяльність, яка включає планування й прийняття управлінських рішень, контроль і привернення уваги керівництва до порушень, аналіз діяльності та аудит.

Товарознавство та комерційна діяльність

Комерсант – центральна фігура торговельного бізнесу, універсальний фахівець комерційної справи, від результативної роботи якого залежить ефективність діяльності підприємства. Ринкові умови вимагають підготовки комерсанта широкого профілю, здатного успішно здійснювати свою діяльність в умовах економічних перетворень.

Примеры дипломов Экономико-правового колледжа Киевского кооперативного института бизнеса и права

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

0 + 4 = ?