Тернопольский колледж пищевых технологий и торговли

ДВНЗ “Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі” є державним вищим закладом освіти І рівня акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.

Коледж здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців з вищою освітою у сфері торгівлі і ресторанного господарства відповідно до освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик державних стандартів.

Срок изготовления и доставки 1-3 дня;
 Бесплатная доставка по адресу;
Оплата только после полной проверки документа лично Вами;
Только оригинальные бланки;

Квалификации дипломов: Бакалавр, Магистр, Специалист, Диплом в Тернополе

___________________________________

Головними завданнями коледжу є:

  • здійснення освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, видавничу, культурну, методичну діяльності;
  • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спеціальностями з виробництва харчової продукції, ресторанного обслуговування, товарознавства та комерційної діяльності, маркетингової діяльності, набуття студентами знань у певній галузі, підготовка їх до професійної діяльності згідно з державним замовленням та за договірними зобов’язаннями;
  • забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство; формування соціально-зрілої, всебічно розвиненої творчої особистості; виховання морально і фізично здорового покоління громадян; формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності; забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
  • інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію на ринку праці у відповідних галузях;
  • інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію на ринку праці у відповідних галузях;
  • створення умов для всебічного розвитку особистості, просвітницька діяльність;
  • наукова робота викладачів і студентів спрямована на аналіз фінансово-господарського стану підприємств ресторанного господарства і торгівлі, на оцінювання процесів виробництва і обслуговування в умовах ринкової економіки шляхом проведення різнобічних досліджень за реальними даними, на перспективні напрями ресторанного бізнесу, а також на дослідження інноваційних ресурсо- й -енергозберігаючих екологічно безпечних технологій, зниження собівартості, підвищення якості, освоєння нових конкурентноспроможних видів продукції;
  • налагодження міжрегіональних зв’язків для вивчення передового досвіду в здійсненні освітньої, професійної, науково-пошукової та виробничої діяльності;
  • забезпечення подальшого кадрового росту викладачів коледжу, особливо фахових циклових комісій, шляхом активізації підготовки власних кадрів через профільні аспірантури.

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється на денній (очній), заочній формах навчання з сукупним ліцензованим прийомом 400 чоловік, ліцензія серії АГ № 582468, (325 на денній формі навчання і 75 на заочній формі) за такими 3-ма галузями та 4-ма спеціальностями.

Коледж має сучасну матеріально-технічну базу, яка дозволяє здійснювати навчально-виховний процес на належному рівні, готувати висококваліфікованих спеціалістів за відповідним напрямом у відповідності з вимогами часу і потребами ринку праці. Навчальний процес здійснюється в навчальному корпусі загальною площею 7243,0 м2, де обладнано 10 лабораторій і 26 кабінетів.

Примеры дипломов Тернопольского колледжа пищевых технологий и торговли

Дипломы бакалавра

Дипломы магистра

1 + 0 = ?